Informatie over onze gemeente (ANBI)

anbi

Om bij de aangifte van inkomstenbelasting in aanmerking te komen voor de aftrek van giften moeten ook de doelen worden opgegeven. Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor deze algemeen nut beogende instelling (ANBI). In het vervolg moet een ANBI goedgekeurd doel een aantal gegevens publiceren op een internetsite.

Tegenover het voordeel van aftrekbaarheid staat wel de eis dat er via internet openheid gegevens wordt over een aantal zaken zoals bestuurssamenstelling, hoofdlijnen van beleid, activiteiten en beloningsbeleid.

Algemene gegevens

Officiële naam:
Protestantse Gemeente te Prinsenbeek

De Protestantse gemeente te Prinsenbeek heeft
het ANBI RSIN nummer 824134151

De Protestantse gemeente te Prinsenbeek is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: de Protestantse Kerk in Nederland.

Contactgegevens/bezoekadres/postadres
Protestantse Gemeente te Prinsenbeek
Het Kruispunt
Harmonielaan 24
4841 VL Prinsenbeek
E-mailadres: scriba@hetkruispunt.org

Doelstelling(wie zijn wij)

Wie willen wij zijn?
Wij willen een gemeente zijn, die wil laten zien wat haar beweegt. Met andere woorden een gemeente die missionair is, en actief verbinding zoekt met de mensen en samenleving om ons heen.
Dit vraagt om een blijvende aandacht voor onze identiteit: wie zijn wij en wie willen wij zijn als gemeente van Jezus Christus. Op dit moment vraagt om onze aandacht:

Beleidsplan
Het basisbeleidsplan 2022 - 2026 is bij de scriba op te vragen, of klik hier

Bestuurssamenstelling
De gemeente wordt bestuurd door een kerkenraad bestaande uit predikant, 4 ouderlingen, 1 ouderling Kerkrentmeester, 5 diakenen en de scriba. Het dagelijks bestuur (Moderamen) dat de agenda van de kerkenraad voorbereidt bestaat uit de predikant, ouderling- voorzitter, ouderling, ouderling-Kerkrentmeester, scriba en een diaken.

Beloningsbeleid
Kerkenraadsleden en commissieleden verrichten hun werk pro deo. In de gemeente is een part time (50%) predikant actief (formeel geen werknemer). Ook gastpredikanten die bij ons voorgaan krijgen een vergoeding. Allen worden gehonoreerd volgens landelijke richtlijnen van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland)
De hierop betrekking hebbende regelingen zijn te vinden op http://www.protestantsekerk.nl De organisten die bij ons de dienst begeleiden zijn als vrijwilliger niet in dienst. Per keer wordt een kleine onkostenvergoeding gegeven.

Verslag van activiteiten
In onze gemeente is er elke zondagmorgen een eredienst. Bij de dienst is er kinderoppas, kindernevendienst en jeugdkerk. Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie, thee of frisdrank te drinken.
Vanuit de kerkenraad en het pastoraal team vindt er (pastoraal) bezoekwerk plaats bij gemeenteleden en meer frequent bij ouderen en (ernstig) zieken. Elk jaar is er in maart/april een gemeenteavond waarbij (ook) de financiën aan de orde komen, vooraf kunnen de financiële stukken worden ingezien.

Op basis van het beleidsplan wordt er elk jaar een activiteiten- en verdiepingsprogramma opgesteld. Dit seizoen dat loopt van september 2023 t/m juli 2024 is het thema "Ga mee". Op onze website onder de tab “documenten” is een folder hierover te vinden.Financiën

Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder 2. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
De staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen door de aanstelling van Ds H. ten Thije enigzins van de bestedingen van het verslagjaar.

 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.ANBI Gegevens Diaconie

Officiele Naam:
Diaconie van de Protestantse gemeente te Prinsenbeek

Diaconie van de Protestantse gemeente te Prinsenbeek heeft
het ANBI RSIN nummer:824134163

Let op: de naam volgens de belastingdienst is:
Diaconie van de Protestantse gemeen-te te Prinsenbeek

Contactgegevens

Bezoekadres:
Harmonielaan 24
4841 VL Prinsenbeek

Postadres:
Diaconie van de Protestantse gemeente te Prinsebeek
Harmonielaan 24
4841 VL Prinsenbeek

E-mailadres: Diaconie@hetkruispunt.org

Bestuurssamenstelling:
De Diaconie wordt bestuurd door het College van Diakenen. Het College van Diakenen wordt gevormd door 5 gekozen diakenen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de Diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het toezicht op vermogensrechtelijke aangelegenheden van onze diaconie is opgedragen aan het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken in Noord-Brabant en Limburg.
Het College van Diakenen kiest uit zijn midden een voorzitter.

Beloningsbeleid:
Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst. De diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst ontvangen de leden/vrijwilligers wel vakliteratuur, een opleiding en worden werkelijk gemaakte onkosten vergoed.

Doelstelling van de Diaconie

De diaconie staat in en lange traditie van leniging van de materiële noden binnen de eigen gemeente in eerste instantie, maar vervolgens ook daarbuiten: in de eigen woonplaats én over grenzen. Met inachtneming van de eigen mogelijkheden wordt deze taak ruim opgevat. De diaconie houdt zich bezig met zorg en aandacht voor wie dat nodig hebben, veraf en dichtbij. Voorbeelden zijn: taallessen aan de statushouders in ons dorp en attenties voor bejaarden. Ze ondersteunt plaatselijke instellingen als de broodbus en biedt individuele hulp waar geen andere helper is. De inkomsten voor deze activiteiten verkrijgt de diaconie uit de collecten tijdens de eredienst en giften. De doelen zijn o.a. vastgelegd in een jaarlijks collecterooster. Daarnaast zijn er inzamelingsacties voor speciale projecten. De diakenen doen wekelijks dienst in de eredienst, ze hebben vooral een taak bij de viering van de Maaltijd van de Heer. Voorts maken ze deel uit van de Kerkenraad en zijn ze vertegenwoordigd in o.a. de Classis en stichting Annahuis in Breda. Onder de diaconie valt ook het werk van ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking). Deze commissie werkt Breda-breed en zamelt geld in voor projecten in verre werelddelen.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de diaconie is onderdeel van het beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Prinsenbeek.

Verslag van activiteiten
Voor de diaconie is 2023 qua ontvangsten weer een mooi jaar geworden.  Al deze inkomsten zijn direct overgemaakt naar de doelen waarvoor gecollecteerd is.
Een overzicht van de doelen waarvoor in 2023 gecollecteerd is, is op te vragen bij de scriba.

De diaconie houdt zich bezig met het besteden van diaconale inkomsten aan organisaties in de directe omgeving tot wereldwijd werkende organisaties. Primair richt ze zich hierbij op organisaties die vanuit een Christelijke achtergrond zich inzetten voor opvang, voedsel, medische verzorging, onderwijs etc. Bij rampen wordt getracht hiervoor extra middelen in te zamelen.