ons

Diaconaat

De diaconale zorg voor onze gemeente is toevertrouwd aan een team van diakenen. Het is vanzelfsprekend dat diaconale verantwoordelijkheid jegens gemeente en wereld niet alleen op diakenen rust, maar een opdracht is aan alle gemeenteleden. Een levende gemeente is een diaconale gemeente waar leden met elkaar leven, elkaar opvangen en tot steun (willen) zijn. De kern van het ambt van diaken wordt gevormd door de sociale functie, het gericht zijn op de samenleving, helpen waar dat nodig is, soms ook materieel en financieel opkomen tegen het onrecht. Naast het verzorgen van de Maaltijd van de Heer, houdt de diaconie zich o.a. bezig met wereld diaconaat, zending en ontwikkelingssamenwerking. Een andere functie van de diakenen is het collecteren tijdens de eredienst, de collectes zijn in het algemeen voor onze eigen kerk (pastorale werk) en in het bijzonder voor het diaconale werk. Het doel van de collectes worden aangekondigd in de Kerkwijzer.

Diaconale projecten

Binnen de diaconie bestaat er eenstemmigheid over de achtergrond van de te kiezen projecten. Net als voorgaande jaren hebben we ook voor de volgende criteria vastgesteld:

De volgende projecten zijn voor 2023/2024 uitgekozen:

In 2024 gaan we ook weer door met de samenwerking met ZWO Breda.

Het rekeningnummer van de Diaconie is:
NL42 ABNA 0103 389 776  (let op: nieuw rekeningnummer!)
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Prinsenbeek.

Contact

E-mail naar: diaconie@hetkruispunt.org,
Dhr. H. van ‘t Nedereind:  Voorzitter
Mevr. F. van 't Hof
Mevr. H. Willemen
Mevr. A.R. Scheper
Dhr. D. de Bruyne