ons

Het Pastoraat

Wij leven in een tijd en samenleving waarin geloven voor mensen een hele individuele betekenis heeft. Het zich gelovig verbinden aan een kerkelijke gemeenschap is daarin niet meer vanzelfsprekend.
Van oudsher is pastoraat als ‘omzien naar elkaar’ in de christelijke gemeenschap een kerntaak, een herderlijke zorgtaak voor de leden en voor anderen (niet-kerkelijken) die deze zorg behoeven. Onze kerkorde voegt daaraan toe om elkaar op te bouwen in geloof, hoop en liefde. Daar gaat het om!
Het zich gelovig verbinden aan een kerkelijke gemeenschap is niet meer vanzelfsprekend. Dit stelt ons als christelijke gemeenschap voor nieuwe vragen. Waarom zijn wij kerk? Wat is onze identiteit? Waarin zijn wij sterk? En wat kan beter? Het biedt een uitdaging. In geloof gaan wij de toekomst in. Van oudsher is pastoraat als ‘omzien naar elkaar’. Wij worden als het ware aan elkaar toevertrouwd. En samen zoeken we verbinding met onze God en de samenleving waarin wij leven.
De herderlijke taak in de gemeente ligt er voor allen. Wij worden allemaal geroepen om pastoraal en liefdevol met elkaar om te gaan. Daarnaast zijn er in de christelijke gemeenschap van oudsher gemeenteleden (ouderlingen en tegenwoordig ook contactpersonen) die zich samen met de predikant hiervoor specifiek inzetten: zij zoeken mensen op om aandacht te geven aan hun persoonlijke levenssituatie, vragen en signalen door te geven en hen waar dat gewenst is te ondersteunen, bemoedigen en troosten.
Pastoraat kent in onze tijd vele gestalten. Naast positieve aandacht voor wat speelt bij mensen kan het gaan over geloofs- en levensvragen, waarbij we ervan uitgaan dat geloof en leven diep met elkaar verweven zijn. Hier past respect voor ieders eigenheid.
Het eigene van het pastoraat is dat het geloofsperspectief altijd een rol speelt. Dat laatste kan met en zonder woorden. Indien gewenst kan gebed en de bijbel (eventueel liederen en gedichten) daarbij een helpende rol spelen. Het doel van pastoraat is mensen helpen op te bloeien als mens en te groeien als gelovige.
Wezenlijk blijft dat het pastoraat zich altijd afspeelt in het licht van het evangelie van Jezus Christus en in verbondenheid met de christelijke geloofsgemeenschap.
Eén van, zo niet de belangrijkste vaardigheid in het pastoraat is ‘luisteren’. Het gaat dan om een luisteren op twee niveaus : luisteren naar de woorden van de Schrift en luisteren naar de eigen ervaringen van mensen, om op deze wijze te verstaan wat mensen beweegt en te vertolken waar het in het leven op aankomt. Zo valt in het eigen levensverhaal van mensen iets te beluisteren van het Verhaal van God met deze mens.

Pastoraal overleg

In deze tijd waarin betrokkenheid bij de kerk niet meer zo vanzelfsprekend is, kost het altijd de nodige moeite voor het pastoraat een goede en geloofwaardige vorm te vinden. Er is nascholing en toerusting nodig voor diegenen die hoe dan ook met pastoraat bezig zijn. Dat proberen we te doen in het pastoraal overleg, de kerngroep van wijkouderlingen, contactpersonen en predikant. We hebben het daar over de inhoud van de boodschap en over zaken als vorm en toon van het gesprek. Daarnaast is er ook een periodiek overleg van de ouderlingen en de predikant over lopende pastorale zaken.

Pastorale dag

Jaarlijks is er in april voor de kerkenraadsleden en alle werkers binnen het pastoraat een pastorale dag, waarin wij ons bezinnen op hoofdzaken van geloof en kerk. Wij krijgen hierbij soms de steun van een gemeente-adviseur verbonden aan de classis West-Brabant.

Groothuisbezoek / Ontmoetingsavonden

Groothuisbezoek is ook een vorm waarin het onderling pastoraat kan functioneren. Een aantal gemeenteleden dat tevoren is uitgenodigd en heeft toegezegd, komt bij één van de mensen thuis voor een gericht gesprek over zaken betreffende kerk en geloof. In de voorafgaande jaren hadden we goede ervaringen met deze manier van samenzijn.

Een nieuwe laagdrempelige vorm is een ontmoetingsavond. Hier staat ontmoeting en ‘geloof delen’ centraal. Creatieve werkvormen kunnen hier een plaats krijgen. In het komende seizoen hopen wij u voor een groothuisbezoek en/of ontmoetingsavond uit te nodigen.

Nieuwe leden

Nieuw-ingekomenen worden thuis bezocht door de wijkouderling. Daarnaast functioneert een ontvangstcommissie tijdens de kerkdiensten, die nieuw-ingekomenen en gasten wegwijs maakt in onze kerk.

Contact:

E-mail naar: pastoraat@hetkruispunt.org, of neem contact op met één van onderstaande contactpersonen:
Mevr. A. Bruinsma,   tel:  076 541 79 45
Mevr. R. Monster,     tel:  076 541 03 21
Mevr. J. Willems,       tel:  076 549 66 07
Mevr. A. de Ruiter,    tel: 06 41289410