contact

Verhuur en Beheer

Verhuur van Het Kruispunt

Een gebouw als Het Kruispunt alleen op zondag gebruiken is natuurlijk niet erg rendabel. Het Kruispunt wordt daarom ook verhuurd. Dit kan zijn aan groeperingen binnen onze gemeente. Voor hen is het gebruik van Het Kruispunt kosteloos. Daarnaast verhuren we Het Kruispunt aan derden zoals de Zevende Dag Adventisten die ons gebouw gebruiken voor hun eredienst op zaterdag.

Ook leden van onze gemeente kunnen Het Kruispunt huren voor persoonlijke doelen. Hierbij kunt u denken aan recepties en verjaardagen als uw huis te klein is om de gasten te ontvangen, uw club waar u lid van bent, etc. Het gebruik van de faciliteiten gaat in overleg met de kerkbeheerder.

Het kerkgebouw is in principe te huur door derden, mits de activiteiten die vervolgens worden ontplooid niet in strijd zijn met de beginselen van de Protestantse Gemeente.

Openstelling en sluiting

De aangewezen ouderling of koster zorgt voor het openen en sluiten van het kerkgebouw. Het is de huurder niet toegestaan om het gebouw onafgesloten achter te laten. De huurder die in het bezit is gesteld van een sleutel van het gebouw draagt er zorg voor dat keukenapparatuur en alle andere apparatuur is uitgeschakeld, verlichting uit is en alle ramen en deuren zijn gesloten. De gebruiker dient tijdig voor het einde van gebruik/huurperiode de ruimtes weer gereed te hebben voor een volgende gebruiker/huurder.

Prioriteiten

De verhuur vindt plaats onder het voorbehoud van het gebruik van Het Kruispunt door eigen gemeenteleden ten behoeve van rouwdiensten. Deze zijn niet te voorzien noch te reserveren, maar wij moeten u als huurder wel op deze mogelijkheid wijzen. Overigens zullen wij te allen tijde onze uiterste best doen een en ander niet samen te laten vallen met het door u als huurder gereserveerde tijdstip. Mocht dit zich door dringende omstandigheden toch voordoen, dan verplicht de Protestantse Gemeente Prinsenbeek zich samen met de huurder een alternatieve datum te zoeken. Voor eventuele meerkosten is de Protestantse Gemeente Prinsenbeek niet aansprakelijk.

Schade en aansprakelijkheid

De huurder wordt geacht gebouw en faciliteiten in lijn met hun doel te gebruiken. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan gebouw en faciliteiten. De huurder is tevens aansprakelijk voor schade/letsel van derden in en om het gebouw tenzij de huurder geen nalatigheid verweten kan worden.

Gebruik

De huurder mag gebruik maken van serviesgoed en bestek ten behoeve van het drinken van door uzelf meegebrachte koffie, thee of frisdrank, onder voorwaarde dat na afloop van de huurperiode al het gebruikte weer wordt afgewassen, opgeruimd en schoongemaakt. Bij breuk dient de huurder op korte termijn voor vervanging te zorgen van identiek materiaal. U dient het gebouw en de zich daarin bevindende goederen bij vertrek weer achter te laten in oorspronkelijke staat.

Faciliteiten

Het Kruispunt is ruim voorzien van faciliteiten die multifunctioneel gebruik van het gebouw mogelijk maakt. Aanwezig of op aanvraag:

Beschikbare ruimtes

* Omdat de koffieruimte centraal is kan deze alleen gebruikt worden als er geen ander gebruik is van het gebouw.

Faciliteiten

Het kerkorgel kan en mag alleen bespeeld worden na uitvoerig overleg met de beheerder.

Tarieven

Het Kruispunt is per dagdeel te huren. Dagdeel is 5 uur (08.00 – 13.00 uur, 13.00 – 18.00 uur, 18.00 – 23.00 uur).

De tarieven zijn op te vragen bij de beheerder:

Mevr. I. Naber Bos
Tel: 076 542 03 66

Rouw- of trouwdiensten

Voor rouw- en trouwdiensten van gemeenteleden graag zo snel mogelijk overleg met de wijkouderling. Voor rouw- en trouwdiensten van niet gemeenteleden graag contact opnemen met de kerkbeheerder.
Informatie: Ineke Naber, tel. 076 542 03 66, verhuur@hetkruispunt.org Protestantse Gemeente Prinsenbeek – Het Kruispunt

Trouwdiensten

Onderscheid in verantwoordelijkheid:

Wanneer een dienst in Het Kruispunt wordt gehouden onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad dan is de ouderling van dienst verantwoordelijk voor het geheel en vult ook het dienstformulier in.

Wanneer de kerkenraad niet verantwoordelijk is, draagt de koster de verantwoordelijkheid voor het geheel en vult ook het dienstformulier in.

Oud gemeentelid is gelijk aan gemeentelid.

Faciliteit en kosten

Aansluitende receptie in de koffieruimte is toegestaan binnen het dagdeel (5 uur). Catering dient zelf te worden verzorgd.

Situaties van onvermogen
Verantwoordelijke ouderling en kerkrentmeester overleggen over reductie of geen kosten.

Verdere afhandeling

Als onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, zorgt de ouderling van dienst voor het dienstformulier.

De kosten als afgesproken vermelden bij opmerkingen + het adres waar de rekening naar toe moet.

Verdere afhandeling betalingen en declaraties door de kerkrentmeester. In geval van collecte vult de diaken het collectedoel + opbrengsten in. Collectebonnen bij het formulier voegen. Totaalbedrag wordt door de kerkrentmeester overgemaakt naar de diaconie voor verdere afhandeling.

Rouwdiensten

Onderscheid in verantwoordelijkheid:

Wanneer een dienst in Het Kruispunt wordt gehouden onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad dan is de ouderling van dienst verantwoordelijk voor het geheel en vult ook het dienstformulier in.

Wanneer de kerkenraad niet verantwoordelijk is, draagt de koster de verantwoordelijkheid voor het geheel en vult ook het dienstformulier in.

Oud gemeentelid is gelijk aan gemeentelid.

Faciliteit en kosten

Aansluitende receptie in de koffieruimte is toegestaan binnen een dagdeel (5 uur). Catering dient zelf te worden verzorgd.

Bloemen, kransen, kaarsen, kandelaars, opbaring etc. behoren niet tot de faciliteiten van Het Kruispunt.

Het Kruispunt, eigen predikant en eigen organist/pianist zijn kosteloos als het om een (oud) gemeentelid gaat en als dit niet binnen de dekking van een afgesloten verzekering valt.

Situaties van onvermogen
Verantwoordelijke ouderling en kerkrentmeester overleggen over reductie of geen kosten.

Verdere afhandeling

Als onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, zorgt de ouderling van dienst voor het dienstformulier.

De kosten als afgesproken vermelden bij opmerkingen + het adres waar de rekening naar toe moet.

Verdere afhandeling betalingen en declaraties door de kerkrentmeester.