contact

Verhuur en Beheer

Verhuur van Het Kruispunt

Een gebouw als Het Kruispunt alleen op zondag gebruiken is natuurlijk niet erg rendabel. Het Kruispunt wordt daarom ook verhuurd. Dit kan zijn aan groeperingen binnen onze gemeente. Voor hen is het gebruik van Het Kruispunt kosteloos. Daarnaast verhuren we Het Kruispunt aan derden zoals de Zevende Dag Adventisten die ons gebouw gebruiken voor hun eredienst op zaterdag.

Ook leden van onze gemeente kunnen Het Kruispunt huren voor persoonlijke doelen. Hierbij kunt u denken aan recepties en verjaardagen als uw huis te klein is om de gasten te ontvangen, uw club waar u lid van bent, etc. Het gebruik van de faciliteiten gaat in overleg met de kerkbeheerder.

Het kerkgebouw is in principe te huur door derden, mits de activiteiten die vervolgens worden ontplooid niet in strijd zijn met de beginselen van de Protestantse Gemeente.

Openstelling en sluiting

De huurder die in het bezit is gesteld van een sleutel van het gebouw draagt er zorg voor dat keukenapparatuur en alle andere apparatuur is uitgeschakeld, verlichting uit is en alle ramen en deuren zijn gesloten. Extra aandacht wordt gevraagd voor het schoon achterlaten van de toiletten en de keuken. De gebruiker dient tijdig voor het einde van gebruik/huurperiode de ruimtes weer gereed te hebben voor een volgende gebruiker/huurder.
Het is de huurder niet toegestaan om het gebouw onafgesloten achter te laten.

Prioriteiten

De verhuur vindt plaats onder het voorbehoud van het gebruik van Het Kruispunt door eigen gemeenteleden ten behoeve van rouwdiensten. Deze zijn niet te voorzien noch te reserveren, maar wij moeten u als huurder wel op deze mogelijkheid wijzen. Overigens zullen wij te allen tijde onze uiterste best doen een en ander niet samen te laten vallen met het door u als huurder gereserveerde tijdstip. Mocht dit zich door dringende omstandigheden toch voordoen, dan verplicht de Protestantse Gemeente Prinsenbeek zich samen met de huurder een alternatieve datum te zoeken. Voor eventuele meerkosten is de Protestantse Gemeente Prinsenbeek niet aansprakelijk.

Schade en aansprakelijkheid

De huurder wordt geacht gebouw en faciliteiten in lijn met hun doel te gebruiken. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan gebouw en faciliteiten. De huurder is tevens aansprakelijk voor schade/letsel van derden in en om het gebouw tenzij de huurder geen nalatigheid verweten kan worden.

Gebruik

De huurder mag gebruik maken van serviesgoed en bestek ten behoeve van het drinken van door uzelf meegebrachte koffie, thee of frisdrank, onder voorwaarde dat na afloop van de huurperiode al het gebruikte weer wordt afgewassen, opgeruimd en schoongemaakt. Bij breuk dient de huurder op korte termijn voor vervanging te zorgen van identiek materiaal. U dient het gebouw en de zich daarin bevindende goederen bij vertrek weer achter te laten in oorspronkelijke staat.
Zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder is het niet toegestaan het orgel in de kerkzaal te bespelen

Faciliteiten

Het Kruispunt is ruim voorzien van faciliteiten die multifunctioneel gebruik van het gebouw mogelijk maakt. Aanwezig of op aanvraag:

Beschikbare ruimtes

* Omdat de koffieruimte centraal is kan deze alleen gebruikt worden als er geen ander gebruik is van het gebouw.

Faciliteiten

Het kerkorgel kan en mag alleen bespeeld worden na uitvoerig overleg met en schriftelijke toestemming van de beheerder.

Bij gebruik van de piano is de regel dat wanneer de huurder wil dat de piano gestemd wordt, de kosten daarvan voor rekening van de huurder zijn.

Tarieven

Het Kruispunt is per dagdeel te huren. Dagdeel is 5 uur (08.00 – 13.00 uur, 13.00 – 18.00 uur, 18.00 – 23.00 uur).

De tarieven zijn op te vragen bij de beheerder:

Mevr. I. Naber Bos
Tel: 076 542 03 66

Rouw- of trouwdiensten

Voor rouw- en trouwdiensten van gemeenteleden graag zo snel mogelijk overleg met de wijkouderling. Voor rouw- en trouwdiensten van niet gemeenteleden moet eerst contact worden opgenomen met de kerkbeheerder.
Informatie: Ineke Naber, tel. 076 542 03 66, verhuur@hetkruispunt.org Protestantse Gemeente Prinsenbeek – Het Kruispunt

Rouwdiensten

Onderscheid in verantwoordelijkheid:

Wanneer een dienst onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad in Het Kruispunt wordt gehouden dan is de ouderling van dienst verantwoordelijk voor het geheel en vult ook het dienstformulier in.

Wanneer de kerkenraad niet verantwoordelijk is, dient eerst overlegd te worden met de kerkbeheerder of de kerk beschikbaar is en wie de ondersteunende diensten verzorgt. De kerkbeheerder beslist of de kerk beschikbaar is.

Faciliteit en kosten

Bloemen, kransen, kaarsen, kandelaars, opbaring etc. behoren niet tot de faciliteiten van Het Kruispunt.

Trouwdiensten

Onderscheid in verantwoordelijkheid:

Wanneer een dienst in Het Kruispunt wordt gehouden onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad dan is de ouderling van dienst verantwoordelijk voor het geheel en vult ook het dienstformulier in.

Wanneer de kerkenraad niet verantwoordelijk is, dient eerst overlegd te worden met de kerkbeheerder of de kerk beschikbaar is en wie de ondersteunende diensten verzorgt. De kerkbeheerder beslist of de kerk beschikbaar is.

Oud gemeentelid is gelijk aan gemeentelid.

Faciliteit en kosten

Aansluitende receptie in de koffieruimte is toegestaan waarbij de catering zelf dient te worden verzorgd. Kosten € 250,

Als onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, zorgt de ouderling van dienst voor het dienstformulier.

De kosten als afgesproken vermelden bij opmerkingen + het adres waar de rekening naar toe moet.

Verdere afhandeling betalingen en declaraties door de kerkrentmeester. In geval van collecte vult de diaken het collectedoel + opbrengsten in. Collectebonnen bij het formulier voegen. Totaalbedrag wordt door de kerkrentmeester overgemaakt naar de diaconie voor verdere afhandeling.

Verdere afhandeling

De kosten als afgesproken vermelden bij opmerkingen + het adres waar de rekening naar toe moet.

Verdere afhandeling betalingen en declaraties door de kerkrentmeester.