betrokken

Allerlei taken

De meeste huishoudelijke en praktische zaken rondom de zondagse eredienst worden bij toerbeurt door een koster uitgevoerd. Ook verlenen de kosters assistentie bij bijzondere bijeenkomsten. Het team bestaat uit de volgende gemeenteleden:

Er zijn ook diverse werkgroepen actief binnen de Gemeente. Enkele van deze werkgroepen worden hieronder uitgelicht.


De Bloemendames

De bloemendames zorgen voor bloemen in de wekelijkse kerkdienst of de dienst op hoogtijdagen. De ouderling van dienst bepaalt de bestemming van de bloemen. Die worden na de kerkdienst weggegeven als steun of als dank, met een groet van de gemeente.

De kleur van de bloemen proberen we aan te passen aan de liturgische kleuren. Meestal werken we met bloemen die voorhanden zijn, gekocht of uit eigen tuin, aangevuld met groen.

De kerkenraad heeft gevraagd om meer aan liturgisch of symbolisch bloemschikken te doen, omdat kijken en zien mensen een andere beleving geeft / anders aanspreekt dan luisteren en horen.

Enkele dames hebben behalve affiniteit ook enige ervaring met liturgisch bloemschikken. Er wordt geprobeerd om deze wijze van schikken uit te breiden.

Bij Liturgisch bloemschikken wordt getracht om met bloemen, takken en ander materiaal symbolisch iets uit te drukken van het thema van de dienst, de lezing of de periode van het kerkelijk jaar.
De bloemendienst bestaat uit:

Aaltje Lammers-Braakman, tel 076 541 43 59),coördinator: Maakt het rooster en is contactpersoon naar de liturgiecommissie en de kerkenraad.


lithurgiecommisie

Wij zijn een gemeente waarbij in het vieren het hart van onze gemeenschap klopt. In de visie eredienst hebben wij als doel van de eredienst vastgesteld: Het vieren, leren, delen, en beleven van de gemeente bevorderen tot eer van God om de gemeenschap van Jezus Christus toe te rusten tot dienst in de wereld. Wij kwamen tot de kernwaarden: God eren, van Hem leren, geloof beleven, delen en geven.

Kernwoorden in onze taak als liturgiecommissie:
Wij verdiepen ons in zaken die in de ruimste zin te maken hebben met de eredienst in onze kerk, zoals:

Uit hoofde van hun betrokkenheid maken bij voorkeur de voorganger, afgevaardigde van de kindernevendienst en afgevaardigde van de kerkenraad deel uit van de commissie. Daarnaast zijn er gemeenteleden die meewerken in deze commissie.

Commissieleden:


Commissie Vorm & Kleur

De commissie Vorm en Kleur is ingesteld om op een verantwoorde manier om te gaan met de inrichting van Het Kruispunt, zowel met betrekking tot het in- als het exterieur.
Om te voorkomen dat allerlei personen en groepen vaak met de beste bedoelingen Het Kruispunt aankleden voor langere of kortere tijd, heeft de commissie de taak gekregen om elke aankleding te toetsen op kwaliteit ten aanzien van vorm, kleur en inpasbaarheid in de architectuur van het gebouw.

Commissieleden: