betrokken

Financiën

De financiën binnen onze gemeente worden beheerd door het college van kerkrentmeesters. Dit college bestaat uit een eerste en tweede kerkrentmeester en zij beheren de geldelijke middelen ter dekking van de kosten en inkomsten van onze gemeente. Verreweg de belangrijkste kosten zijn voor onze predikant en de landelijke afdrachten aan de PKN. Maar er zijn natuurlijk ook aanzienlijke kosten die ons kerkgebouw “Het Kruispunt” met zich meebrengt. En omdat we ons ook willen profileren als christelijke gemeente, besteden we ook de nodige gelden aan projecten en (werk)groepen van onze eigen kerkelijke gemeente in Prinsenbeek, zoals bijvoorbeeld toerusting en vorming, pastoraal werk, jeugd- en seniorenwerk.

Onze inkomsten komen geheel van Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB), collectes, (periodieke) giften en legaten. Wij ontvangen geen subsidies.

Elk jaar legt het college van kerkrentmeesters in de jaarvergadering (gemeenteavond) verantwoording af. U kunt zich dan uitgebreid op de hoogte stellen van de financiële kant van onze gemeente. Op deze avond wordt tevens de definitieve begroting van het komende jaar gepresenteerd.

Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB)

Aan het begin van elk jaar verzoeken wij de pastorale hoofden en thuis wonende kinderen ouder dan 21 jaar kenbaar te maken wat hun bijdrage zal zijn. De begroting wordt gebaseerd op deze opgaven. Het is dus belangrijk dat u uw toezegging doet en gestand doet.

Velen maken gebruik van de fiscale aftrekregeling door hun bijdrages voor meerdere jaren te bundelen. In dat geval is duidelijk aangeven welk bedrag voor welk jaar is noodzakelijk.

Betalen van de VVB kan op verschillende manieren:

Indien u zelf betaalt, wilt u dan duidelijk aangeven dat het om de VVB gaat en voor welk boekjaar het bestemd is (bijv. VVB 2015)

Het rekeningnummer van de Protestantse Gemeente Prinsenbeek is:

NL49 RABO 0373707290
 (Nieuw rekening nummer!)

Schenkingen en legaten

U draagt onze gemeente een warm hart toe. Veel zaken worden door de begroting gedekt. Maar u zou eigenlijk iets willen stimuleren wat niet uit de normale middelen kan worden bekostigd. Het doen van een schenking met opdracht is hiervoor het aangewezen middel. U kunt natuurlijk ook een schenking in algemene termen doen.

Via een periodieke schenking kunt u zelfs het gehele bedrag van uw inkomstenbelasting aftrekken. Hiervoor is een notariële akte nodig. De Protestantse Gemeente Prinsenbeek heeft een speciale afspraak met een notaris waardoor deze akte, vanaf een schenking van € 300 per jaar, geheel kosteloos is. Vraag er naar bij uw kerkrentmeester.

U bent bezig met het opstellen van een testament of het wijzigen daarvan. Denkt u dan ook eens aan de mogelijkheid van een legaat. Een legaat kan net als de schenking met speciale opdracht of in algemene termen.

Door de schenkingen en legaten kunnen we als gemeente net dat extra doen wat niet binnen de reguliere begroting kan.

Giften/ schenkingen

U kunt ook een gift/ schenking doen aan onze gemeente. Deze is fiscaal aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden opgesteld en uitgelegd op de website van de belastingdienst. Minimale looptijd is 5 jaar. Volgens de nieuwe regeling die vanaf 1 januari 2014 geldt, is er een overeenkomst nodig tussen de schenker en de ontvanger. Dit kan zonder tussenkomst van een notaris.

Informatie hierover met de bijbehorende documenten kunt u vinden op de volgende website: www.belastingdienst.nl
Heeft u verder nog vragen hierover dan kunt u contact met ons opnemen.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Herman Naber / Andre Roovers
kerkrentmeester@hetkruispunt.org

ANBI

De Protestantse Gemeente Prinsenbeek is geregistreerd bij Goede Doelen met een ANBI-status.
RSIN nummer 824134151

Diaconie van de Protestantse gemeente te Prinsenbeek
De Diaconie van de Protestantse gemeente te Prinsenbeek is geregistreerd bij Goede Doelen met een ANBI-status.
RSIN nummer 824134163
Let op: de naam volgens de belastingdienst is:
Diaconie van de Protestantse gemeen-te te Prinsenbeek

Bankrelatie Diaconie

ABN-Amro Bank:
NL42 ABNA 0103 3897 76 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Prinsenbeek